Ryu Ha

Jens Fricke, 5. Dan Nihon Taiho Jutsu

Kobu Taiho Jutsu

Koryu Taiho Jutsu

Nihon Ju Jutsu

Goshin Ju Jutsu

Shodokan Aikido

Shotokan Karate

Kodokan Judo

Koryu Waza

Henka

Kihon Waza

Reiho

Tanbo Jutsu

Hojo Jutsu

Jutte Jutsu

Jo Jutsu

Tanto Jutsu