Ryu Ha

Jens Fricke, 5. Dan Honshu Kobudo

Honshu Iaijutsu

Toyama Ryu

Kata

Gunto Soho

Kata

Tonfa Jutsu

Sai Jutsu

Kama Jutsu